صفحه اصلی > گروه های پژوهشی > گروه پژوهشی زیست فناوری 
گروه پژوهشی زیست فناوری

اصطلاح  بیوتکنولوژی  (زیست‌فناورینخستین بار در سال ۱۹۱۹ از سوی کارل ارکی به مفهوم کاربرد دانش های پزشکی و زیستی و اثر مقابل آن در فناوری‌های ساخت بشر به کار برده شد. این فناوری  در حال حاضر مهم‌ترین، پاک‌ترین و اقتصادی‌ترین فناوری قرن  حاضر است.  به طور کلی هر گونه فعالیت علمی بشر در آفرینش، بهبود و عرضه فراورده‌های گوناگون که  با استفاده از جانداران، به ویژه از طریق دستکاری آن‌ها در سطح مولکولی  صورت می گیرد در حوزه بیوتکنولوژی قرار می گیرد.خلیج فارس یکی از  متنوع ترین دریاهای جهان است، لذا مستعد جهت فعالیت های علمی ، توسعه ای و اقتصادی بر مبنای بیوتکنولوژی است.

ماموریت:

-  شناسایی مولکولی و بارکدینگ انواع آبزیان خلیج فارس.

مطالعه تنوع ژنتیکی آبزیان خلیج فارس و برنامه ریزی جهت حفاظت ژنتیکی از آن ها.

-  غربالگری پتانسیل های بالفعل و بالقوه آبزیان خلیج فارس با نگاه و نگرش در جهت تامین نیازهای پروتئینی، صنعتی، بهداشتی و امور پزشکی.

اهداف:

- شناسایی مولکولی تمام آبزیان ( اعم از موجودات تک سلولی و پر سلولی) در خلیج فارس با استفاده از زیرواحد یک  ژن سیتوکروم اکسیداز (  بارکدینگ.

- استفاده از تکنيک هاي بيولوژي مولکولي جهت درک بهتر و شناخت بیش تر از  گونه های اقتصادی در خلیج فارس و مطالعه ساختارهاي جمعيتی آن ها.

- طراحی و ساخت وکتورهای بیانی مخصوص آبزیان اقتصادی و کاربرد آن ها در بهبود رشد و افزایش تولید.

- مطالعه ابعاد مختلف زیست شناسی مولکولی ماهيان و سخت پوستان اقتصادي خليج فارس با هدف ارزیابی جامع مولکولی آن ها.

- استفاده از تکنيک هاي بيولوژي مولکولي در فرايندهاي تکثير مصنوعي و اهلي سازي گونه ها .

- شناسایی و تعیین توالی ژن های کنترل کننده رشد، مقاوم به پاتوژن ها و مقاوم به انواع  استرس های محیطی

- جداسازی پروموترها و عناصر تنظیمی قوی در بیان ژن از آبزیان دریایی خلیج فارس.

- توليد ماهي و ميگوي ترانس ژنتيک به صورت آزمايشگاهي با هدف   مطالعه فرایندهای فیزیولوژیک.

- مطالعات سیتوژنتیک آبزیان خلیج فارس به ویژه ماهیان و سخت پوستان اقتصادی.

تولید آبزیان پلی پلوئید با هدف رشد بیش تر.

- غربالگری میکروارگانیسم های خلیج فارس با هدف  شناسایی و جداسازی گونه هایی  که در صنعت، بهداشت، داروسازی و امور پزشکی کاربرد دارند.

- بهينه سازي و طراحی فرآیند توليد فراورده هاي بيولوژيك دریایی  شامل سوخت هاي زيستي٬ سموم بیولوژیک، کودهای بیولوژیک٬ داروهاي نوتركيب، آنزیم ها، سایر متابولیت ها در اشل آزمايشگاهي.

- جداسازی و کلون سازی مولکولی  ژن های تولید کننده  آنزیم های صنعتی ( مانند انواع سلولازها، ژلاتیناز ها ، لیپازها و..) با هدف تولید انبوه.

- بهينه سازي و طراحی فرآیند توليد فراورده هاي بيولوژيك دریایی  شامل سوخت هاي زيستي٬ سموم بیولوژیک، کودهای بیولوژیک٬ داروهاي نوتركيب، آنزیم ها و سایر متابولیت ها در اشل آزمايشگاهي.

- کشت سلول و بافت آبزیان.

- دست یابی به فناوری تولید  لاین های سلولی از  ماهی ها و میگوها.

- تهیه بانک اطلاعاتی از آبزیان خلیج فارس و جمع آوری اطلاعات ژنتکی آن ها.

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.