اعضای هیات علمی

 

 

 

امیر وزیری زاده

بیوشیمی

استادیار

     روزمه      

avaziri{a}pgu.ac.ir

 

 علی آقارخ

شیلات

استادیار

رزومه

aagharokh{a}pgu.ac.ir

 

      محمود نفیسی بهابادی

شیلات

دانشیار

رزومه

nafisi{a}pgu.ac.ir

 وحید مرشدی

شیلات

مربی

رزومه

v.morshedi{a}pgu..ac.ir

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.