اعضای هیات علمی
   

 هانا اعتمادی

محیط زیست (ارزیابی زیست محیطی)

استادیار

رزومه

h.etemadi{a}pgu.ac.ir

                       علی محمد صنعتی

محیط زیست آلودگی

استادیار

رزومه

sanati{a}pgu.ac.ir

 امیر فرخ نژاد

مدیریت آموزشی

استادیار

روزمه

farokhnejad{a}pgu.ac.ir

  دکتر عباسی 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.