صفحه اصلی 
 • جلسه با معاونین محترم بنیاد برکت به همراه مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان
  جلسه با معاونین محترم بنیاد برکت به همراه مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان

 • همکاری پزوهشکده خلیج فارس با دانشکده بهداشت استان بوشهر
  همکاری پزوهشکده خلیج فارس با دانشکده بهداشت استان بوشهر

 • همکاری پژوهشکده خلیج فارس با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (NGO)
  همکاری پژوهشکده خلیج فارس با سازمان های مردم نهاد زیست محیطی (NGO)

 • تفاهم نامه همکاری پژوهشکده خلیج فارس با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
  تفاهم نامه همکاری پژوهشکده خلیج فارس با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

 • انتصاب ریاست جدید پژوهشکده ی خلیج فارس
  انتصاب آقای دکتر علی محمد صنعتی به عنوان ریاست جدید پژوهشکده خلیج فارس

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.